Υποχρεωτική η νέα  Κλαδική Σ.Σ.Ε. της εστίασης

Διευκρινίσεις από την ΠΟΕΣΕ καθώς η Σύμβαση 'κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική'

H από 24.5.2021 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023» (Π.Κ.14/9.6.2021) ισχύει από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως 22 Φεβρουαρίου 2023, ενώ κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου από την 29η Ιουνίου 2022 με την με αρ. 59438/22.6.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

Η ΠΟΕΣΕ ενημερώνει τα μέλη της  ότι την Παρασκευή 29η Ιουλίου 2022 υπεγράφη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ΠΟΕΕΤ, ΠΟΕΣΕ, ΟΕΖΕ και ΓΣΕΒΕΕ) προσθήκη-συμπλήρωση της παρ.2 του άρθρου 5.Ι. της Κλαδικής ΣΣΕ, σε ό,τι αφορά την εβδομαδιαία εργασία με ισχύ της προσθήκης για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2022 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η προσθήκη των υποπαραγράφων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, η οποία κατατέθηκε ήδη στο Υπουργείο Εργασίας (Π.Κ.18/29.7.2022), διαμορφώνει πλέον την παρ.2 του αρ.5.Ι. της Κλαδικής ΣΣΕ της Εστίασης ως ακολούθως:

Άρθρο 5

«2. α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ΄ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας –το οποίο εξακολουθεί να ισχύει- αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

δ. Η ρύθμιση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

ε. Οίκοθεν νοείται ότι το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα δεν θα υπολείπεται του καθορισμένου εκάστοτε ελάχιστου νόμιμου μισθού».

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24.5.2021 ΚΣΣΕ (Π.Κ.14/9.6.2021), ως συμφωνήθηκε και υπεγράφη.

You might also like