Υπογράφηκε η νέα Υγειονομική διάταξη 

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις».

Κύριοι άξονες της νέας Υγειονομικής Διάταξης είναι: α)  τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής για τη μη μετάδοση τροφιμογενών και άλλων νοσημάτων, β) επικαιροποίηση  των κατηγοριών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος δραστηριότητάς τους, γ) κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βάσει της επικινδυνότητας σχετιζόμενης με το είδος τροφίμου και τη δραστηριότητα, δ)  υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ε) διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, στ)  έμφαση στο νέο τρόπο διενέργειας (ex post) υγειονομικών ελέγχων από τις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες.

You might also like