Δημιουργήθηκε Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας

Πάγιο αίτημα του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας.

Υλοποιήθηκε ένα αίτημα πολλών ετών του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας (ΣΤΑΕ): ολοκληρώθηκε το έργο της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας (Τ/Α) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Εκεί θα καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα μητρώο εγκεκριμένων Τ/Α, όπου μόνο μέσα από αυτό οι εργοδότες θα μπορούν να επιλέγουν τον Τ/Α και να του αναθέτουν σχετικά καθήκοντα.

Κατόπιν ο Τ/Α θα κάνει αποδοχή του αιτήματος του εργοδότη (ή απόρριψη) και στη συνέχεια το ίδιο το πληροφορικό σύστημα θα απαντά στην αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα – Εγκρίθηκε – Απορρίφθηκε».

You might also like