Κατάρτιση 981 εργαζομένων από την ΚΕΟΣΟΕ

Επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ- αφορά την αμπελοοινική οικονομία.

Ένα σημαντικό πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων, ύψους 1.239.000 ευρώ, με τίτλο «Οινογνωσία» και φορέα  υλοποίησης τoν Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό   Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), εγκρίθηκε στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα  αφορά κυρίως τους εργαζομένους στα οινοποιεία  αφού εντάσσονται  στον  Αγροδιατροφικό Τομέα  – Βιομηχανία Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας  από  τους  9 Στρατηγικούς Τομείς  της χώρας.

 

Αντικείμενό του είναι η Κατάρτιση  981  ωφελουμένων/ εργαζομένων  (αντιστοιχεί στο 36% μονίμων, μερικά  και εποχικά απασχολούμενων στον κλάδο) και για το σκοπό αυτό θα διενεργηθούν συνολικά  46  σεμινάρια  κατάρτισης  5 διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων  (80  και 100  ωρών αντίστοιχα)  και στις  13 Περιφέρειες της χώρας. Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης των  επιχειρήσεων, το σύγχρονο marketing, την αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση του απασχολούμενου προσωπικού.

Ομάδα- στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι εργαζόμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, με προτεραιότητα σ’ εκείνους/ες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του κλάδου Οινοποιίας, αλλά και γενικότερα της Αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν για ν’ αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις στα προτεινόμενα  γνωστικά αντικείμενα. Οι ωφελούμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για να αποκτήσουν αντίστοιχο «τίτλο» και να έχουν το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Όλα  τα αντικείμενα  κατάρτισης  θα  οδηγήσουν σε  πιστοποίηση των  αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η πράξη υλοποιείται με βάση την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στα  γνωστικά αντικείμενα:

 • Γευσιγνώστης Οινοποιητικών  Προϊόντων,
 • Επαγγελματίας διαδικτυακού Marketing   Οινοποιητικών Προϊόντων,
 • Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
 • Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς  Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων και
 • Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων.

Για την  τεκμηρίωση της  σκοπιμότητας της  Πράξης,   αλλά  και τη  διάγνωση των  εκπαιδευτικών αναγκών της  ομάδας-στόχου,  διεξήχθη από την ΚΕΟΣΟΕ, Κλαδική Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών  στον Κλάδο της Οινοποιίας» και συντάχθηκε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης. Η θεματολογία των προγραμμάτων θα  συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του κλάδου, με αναμενόμενα οφέλη μεταξύ άλλων

 • την αύξηση της εξωστρέφειας ,
 • την ανταγωνιστικότητα,
 • την αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing, αλλά και των δικτύων διανομής,
 • την διασύνδεση με τον τουρισμό λόγω της εξειδίκευσης του προσωπικού του,
 • την αναβάθμιση της ποιότητας και την εισαγωγή  καινοτομίας,
 • την εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.

Λόγω του γεγονότος ότι ποτέ  μέχρι σήμερα  δεν υπήρξε σχετικό πρόγραμμα που να  οδηγεί  σε  πιστοποίηση προσόντων  και  δεξιοτήτων,  τα  πέντε   προγράμματα κατάρτισης   δεν  έχουν   πιστοποιημένο  επαγγελματικό περίγραμμα. Για τον  λόγο  αυτό  η KEOΣΟΕ,  αμέσως  μετά  την  απόφαση   Ένταξης της  Πράξης,   θα  ξεκινήσει  όλες  τις  απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία θ’ αξιοποιηθούν στη συνέχεια και από άλλες επιχειρήσεις και εργαζόμενους ή ανέργους , πέραν των άμεσα ωφελουμένων του έργου.

Σύντομα θα ανακοινωθούν από την ΚΕΟΣΟΕ οι προϋποθέσεις και οι όροι επιλογής των ωφελουμένων.

You might also like