Διαμαρτυρία ΠΕΤΕΤ για αποκλεισμό μελών της

Στη Διοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο προτεινόμενο σχέδιο για την τροποποίηση οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης με Αριθμό Απόφασης: 134/2018 επιχειρείται -για μια ακόμη φορά, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας- ο βίαιος αποκλεισμός των Πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ αλλά και κατά κανόνα των πτυχιούχων ΤΕΙ από θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Η επιστολή της ΠΕΤΕΤ έχει ως εξής:

Η πρόβλεψη του Οργανισμού, ότι οι υπάλληλοι ΤΕ μπορούν να κρίνονται ως προϊστάμενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, μόνον ελλείψει ΠΕ υπαλλήλων, αποτελεί προσβλητική και μειωτική αντιμετώπιση παλαιάς αντίληψης.

Συγκεκριμένα, το προσχέδιο του οργανισμού αγνοεί με επιδεικτικό τρόπο:
1.Τον Ν.3839/2010 (τροποποίηση διατάξεων Υ.Κ.) για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο – όπου προβλέπεται η επιλογή υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ μέχρι και το επίπεδο Διεύθυνσης, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια.
2.Τους Ν. 2916/2001 και 3549/2007 (σύμφωνα και με το άρθρο 16 του
Συντάγματος), με τους οποίους εντάχθησαν τα ΤΕΙ στην ενιαία Ανώτατη
Εκπαίδευση μαζί με σειρά άλλων διατάξεων, που συμπλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά. Τις αποφάσεις και εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜ&Θ, κατ’ εξοχή αρμοδίου για το ζήτημα, με τις οποίες εγγράφως και κατ’ επανάληψιν έχει αποσαφηνισθεί ότι μεταξύ των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση, αλλά ισοτιμία.
3.Παράλληλα αγνοούνται επιδεικτικά νόμοι που έχει ψηφίσει η ελληνική βουλή (Ν. 3839/2010, Ν.2916/2001 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α’ 46) άρθρα 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. κλπ.).
Είναι για ακόμη φορά προφανές ότι οι συντεχνιακή αντίληψη βολέματος των  ημετέρων οδηγεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.

Ζητούμε άμεσα την αλλαγή της έκφρασης «ελλείψει ΠΕ υπαλλήλων» και την ελεύθερη δυνατότητα εξέλιξης των Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ με βάσει αξιοκρατικά κριτήρια. Οι λόγοι που συνηγορούν στην αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της προαναφερόμενης τροποποίησης είναι σημαντικοί και άπτονται άμεσα των σκοπών που εξυπηρετεί η αναδιάρθρωση του οργανισμού”.

Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. κλείνει την επιστολή της διατυπώνοντας τη θέση οτι επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μελών της και να τα αναδείξει με κάθε νόμιμο μέσο.

You might also like