ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Έλεγχος εγκαταστάσεων κλιματισμού                     

Για περιορισμό της διασποράς ιογενών παραγόντων

Με την άρση των περιορισμών, αναδεικνύεται μια άμεση ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις: ο έλεγχος των  εγκαταστάσεων των κτηρίων που εργάζεται το προσωπικό. Υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν και περιορίζουν τη μετάδοση ιογενών παραγόντων ώστε το προσωπικό να αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο εργασίας του;

Κείμενο: ΖΕΒ ΑΕΕΥ

 

Η ΖΕΒ (Ζero Energy Building) διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει στην ανάγκη αυτή. Διαθέτει υψηλή εξειδίκευση σε θέματα κλιματισμού και άμεση ενημέρωση και συνεργασία με οργανισμούς όπως η ASHRAE, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ειδικές ομάδες δράσης για τη μελέτη των επιπτώσεων του ιού και τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.

Υποστηρίζει  τους χρήστες και λειτουργούς ενός κτηρίου, παρέχει συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19 και τη μετάδοση λοιπών παθογενών παραγόντων.

Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν από την αρχική προσέγγιση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του και διαμορφώνονται ανάλογα με την κατάστασή του και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και των χρηστών.

Μεθοδολογία

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης εγκαταστάσεων. Αρχικά, παραλαμβάνονται  τα κατασκευαστικά σχέδια του κτηρίου (από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, ενοικιαστή κλπ )  και οι τεχνικές περιγραφές των Η/Μ συστημάτων . Διενεργείται αρχική επιθεώρηση για τη διαπίστωση της ακρίβειας των σχεδίων, των όποιων αλλαγών έχουν πραγματοποιηθεί και της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι ο εντοπισμός των σημείων των συστημάτων που απαιτείται παρέμβαση ώστε να περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αερομεταφερόμενη διάδοση των ιογενών παραγόντων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συνδυαστικά για την εφαρμογή των  γενικών  κατευθύνσεων και οδηγιών των αρμόδιων εθνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών (ΠΟΥ, Υπουργείο Υγείας, CDC, ASHRAE, REHVA κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης θα υποβληθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και το αρχικό κόστος υλοποίησής τους. Οι προτάσεις αυτές θα ομαδοποιηθούν ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας και αναγκαιότητάς τους.

 

Οι φάσεις της εφαρμογής

Εφόσον ο πελάτης αποφασίσει την υλοποίηση όλων ή μέρους των προτάσεων αυτών, ακολουθούν οι επόμενες  φάσεις όπου η ΖΕΒ μπορεί να υποστηρίξει το έργο αυτό με:

Υποβολή μελετών εφαρμογής. Υποβολή των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων και υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών (Pandemic Preparedness Plan). Το σχέδιο θα ελέγχεται και αναθεωρείται με κάθε νέα αλλαγή στις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις

Υλοποίηση παρεμβάσεων. Ολοκληρωμένη πρόταση για υλοποίηση των παρεμβάσεων και διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης του τελικού αντικειμένου σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε πρότασης.

Ψηφιακή παρακολούθηση εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου  για τη συνεχή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και αυτόματη ειδοποίηση (συναγερμός) σε περίπτωση απόκλισης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και παρακολούθηση στοχευμένων δεικτών λειτουργίας.(KPIs).

Η απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού δεν αποτελεί λύση αφενός γιατί πλέον δεν υπάρχει έλεγχος στις συνθήκες των χώρων και αφετέρου διότι η μη επίτευξη συνθηκών άνεσης δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και δυσφορίας στους χρήστες και επομένως τους καθιστά πιο ευαίσθητους στη μόλυνση από παθογόνους παράγοντες.

You might also like