Ευνοϊκή -για την εστίαση- ρύθμιση της χρήσης αιγιαλού

Σημαντική μείωση του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για το 2021

Σε αναμονή του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς και ύστερα από πιέσεις των κορυφαίων συλλογικών φορέων της εστίασης και του τουρισμού, το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» πρόσθεσε τροπολογίες που αφορούν τον κλάδο της εστίασης και μεταξύ αυτών ρυθμίσεις  για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το ακατάσχετο παροχών που δίνονται σε πληττόμενους από τον κορωνοϊό, διατάξεις για τις ειδικές εκκαθαρίσεις, αλλά και για τον υπερμειωμένο ΦΠΑ στα είδη ατομικής υγιεινής.

 

Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι αυτή που προβλέπει τη μείωση του ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο 60% για το 2021 αλλά και η επέκταση σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021. Η συγκεκριμένη ρύμιση διατυπώνεται ως εξής:

«Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας

  1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10,11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
  2. Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
  3. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (ΒΊ864).
You might also like