Ενίσχυση μεγεθών για την ΕΛΓΕΚΑ το Α’ Εξάμηνο του 2022

Αύξηση των πωλήσεων κατά 4,5% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2021

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του 2022, επιτυγχάνοντας βελτίωση των μεγεθών του, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε αρκετά ευμετάβλητο και απαιτητικό.

 

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ Εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 94,4 εκατ. έναντι € 90,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 8,1 εκατ. έναντι € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,6 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ..

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2021, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, «Σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίστηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συνεχείς ανατιμήσεις του κόστους ενέργειας όσο και μιας σειράς βασικών πρώτων υλών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε τη δυναμική του και ενισχύθηκε περαιτέρω».

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι η προσαρμογή του εν λόγω χαρτοφυλακίου στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, ο εμπλουτισμός του με προϊόντα που παρουσιάζουν τις υψηλότερες προοπτικές ζήτησης καθώς και η διαφοροποίησή του, προκειμένου να επιτυγχάνει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα σε κάθε χρονική περίοδο.

You might also like