Ενίσχυση μεγεθών του Ομίλου Γρηγόρης το 2022

O τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 79,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 46,7% σε σχέση με το 2021

Η ανάκαμψη της οικονομίας εντός του 2022, η ανοδική κίνηση των αεροδρομίων, οι θετικές επιδόσεις των καταστημάτων και το άνοιγμα 25 νέων σημείων, διαμόρφωσαν τον κύκλο εργασιών του Ομίλου Γρηγόρης σε  79,8 εκατ. ευρώ αύξηση 46,7% έναντι του 2021.

 

Η λειτουργική  κερδοφορία του oμίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασε αύξηση κατά 14,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Αξιοσημείωτο για την οικονομική ευρωστία του oμίλου και της εταιρίας είναι ότι παρουσιάζουν αρνητικό δανεισμό (τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις). Συγκεκριμένα, κατά την 31.12.2022, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε σε  -0,38 εκατ. ευρώ και  -1,15 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.


Ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου Γρηγόρης κατά τη διάρκεια του 2022, με το δείκτη των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο παθητικού να ανέρχεται σε 37,3%.

O Όμιλος Γρηγόρης υλοποίησε μία σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το 2022. Σημαντικές πρωτοβουλίες του αποτέλεσαν η προσφορά των σχολικών γευμάτων σε όλα τα παιδιά των Φιλανθρωπικών Σωματείων «Οι Φίλοι του Παιδιού» και «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο» και η παροχή του σχολικού γεύματος, για όγδοη συνεχή χρονιά, στους κρατούμενους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός του Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων στην Αυλώνα.

You might also like