Όμιλος FDL: Μικρή αύξηση πωλήσεων

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο

«Εντυπωσιακή» είναι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου FDL η βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 σε σχέση με το 2022, τόσο για τη μητρική εταιρεία όσο και για τον Όμιλο FDL.

 

Σε επίπεδο δεικτών κερδοφορίας, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του EBITDA κατά 2.485 χιλ. ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε στα 6.698  χιλ. ευρώ έναντι  4.213 χιλ. ευρώ το 2022. Αντίστοιχα ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση κατά 1.802 χιλ. ευρώ με το EBITDA του 2023 να ανέρχεται σε 8.855 χιλ. ευρώ, έναντι 7.053 χιλ. ευρώ το 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.290 χιλ. ευρώ και ανήλθαν το 2023 σε κέρδη ύψους 611 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.679 χιλ. ευρώ το 2022. Ο Όμιλος αντίστοιχα παρουσίασε αύξηση κατά 1.285 χιλ. ευρώ επιτυγχάνοντας κέρδη προ φόρων ύψους 10 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 1.275 χιλ. ευρώ το 2022. Σημειώνεται ότι η μεγάλη αύξηση του EURIBOR εντός του 2023 επιβάρυνε σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος για την Εταιρεία και τον Όμιλο και κατά συνέπεια τα προ φόρων αποτελέσματα.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 58.101 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 4,64% σε σχέση με το 2022 όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε 60.931 χιλ. ευρώ.  Σημειώνεται ότι η μείωση των πωλήσεων δεν είναι λειτουργική αλλά οφείλεται σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής βάσει του ΔΠΧΑ 15. Το ύψος των πωλήσεων αυτών το 2022 ανέρχονταν σε 3.262 χιλ. ευρώ . Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε  83.062 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,03% σε σχέση με το 2022 όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε 82.217 χιλ. ευρώ.


Τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.000.576,50 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστης, η οποία είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2022.

You might also like